Onderwijs in Almere
en het opstellen van een OPP - Ontwikkel Perspectief Plan :
ons persoonlijke verhaal


Ons persoonlijke schoolsoap: OPP

Het verhaal van een Nederlands, Almeers en vooral liefdevol gezin die pech heeft met de gezondheid . Als er een inschattingsfout wordt gemaakt met doorverwijzen van zoonlief naar het ziekenhuis, heeft dit blijvende gevolgen voor zijn gezondheid. Dit leidt tot meer, en eenvoudig verklaarbaar schoolverzuim.

Uiteraard dienen wij als inwoners en burgers braaf de regeltjes te volgen, wat wij tot vervelends aan toe doen. Uiteindelijk blijkt als de strijd zo hoog is opgelopen en Onderwijsconsulenten door ons als ouders wordt ingeschakeld sprake te zijn van een OPP opstellen voor ons kind. Een OPP ( Ontwikkel Perspectief Plan) ten behoeve van het Onderwijs. Helaas sluit de praktijk situatie waar wij mee te maken hebben totaal niet aan op het reguliere gebodene of gewenste plaatje van school. In ons geval ontstaat er een ware schoolsoap met duimendik dossier over langs elkaar heenwerkende instanties en over en weer delegeren van taken bij elkaar, schenden van (kinder)rechten ten koste van onze zoon en ons gezin.

Ontwikkel Perspectief Plan

Als je een gezond kind hebt, dan heb je gelukkig niet te maken met allerlei inmenging van instanties die er op toe zien dat jij als ouder het allemaal wel doet zoals zij vinden dat het hoort. Nu zijn wij ouders die menen dat wij zelf prima instaat zijn om stappen te nemen die bijdrage aan de gezondheid van ons eigen kind, en pas dan over het wel of niet naar school gaan, maar kennelijk is dat iets wat in Nederland een zeldzaamheid is gezien de enorme tegenwerking die wij hebben ervaren. Als je ervaringsdeskundig bent met gezondheid dan weet je dat gezondheid op de eerste plaats komt, ook al betekent dit dat er een overkill aan instanties op je wordt afgestuurd. Omdat de situatie van onze zoon niet in een hokje past krijgen we zo'n beetje heel Almere achter ons aan. In Nederland heb je een psychische stoornis of je bent letterlijk doodziek. Maar als jij en je kind vindt dat de betrokken instanties eenvoudig weg niet de oplossing bieden voor jouw situatie? Dan, hebben wij ervaren dat er een schoolsoap ontstaat.. en gaan betrokken instanties hun boekje te buiten en gaan elkaars taken overnemen ten koste van jouw rechten.Over onderwijs in Almere en een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) opstellen

Betrokkenen inzake onze situatie, onderwijs in Almere, om tot een afspraak - een OPP ingeval van een kind ziek is - te komen met school. Het maken van het Ontwikkel Perspectief Plan duurt bijna 3 jaar, vanwege hokjes denken en niet luisteren naar wat leerling en ouders te vertellen hebben. Behalve dat dit schade toebrengt aan de leerling en het hele gezin, en verspilling is van Belastinggelden komt er pas een voortgang in een OPP als de ouders zelf ingrijpen dat wat er met hun kind en hun gebeurd onacceptabel is.

De batterij aan instanties bij het Ontwikkel Perspectief Plan - de OPP van onze zoon: (Lees ook verderop wat voorbeelden van handelen)

- Mentor(s) van de school in
Almere

- Teamcoördinator van school in Almere

- Dagelijkse schoolleiding in Almere

- Zorgcoördinator school in Almere

- Directeur van de school in Almere ( kiest om niet meer met het ouders en hun eigen leerling het gesprek aan te gaan)

- College van bestuur van de school, Ede
( welke gesprek met ons, ouders en hun eigen leerling niet aangaat, we worden afgewezen)

- Leerplicht ambtenaar Gemeente Almere

Onderwijs en een OPP - Ontwikkelperspectief Plan opstellen in Almere.Leerplicht ambtenaar Gemeente Almere betrokken bij opstellen van een OPP. Ontwikkel Perspectief Plan in verband met schoolverzuim met een medische reden. Leerplicht weet zelf ook niet hoe ze ons het beste kunnen helpen, maar heeft zelf de plicht om bij het overleg aanwezig te zijn i.v.m. verklaarbaar schoolverzuim.

- Passend onderwijs /
samenwerkingsverband van de school (directrice) in Almere

Passend Onderwijs Almere wordt betrokken bij het Ontwikkel Perspectief Plan, de OPP van Onderwijs, omdat school hun inschakelt vanuit samenwerkingsverband. Er is namelijk niet direct een aanleiding om passend onderwijs voor onze zoon in te zetten. Ook is Passend Onderwijs Almere betrokken bij het niet nakomen van gemaakte afspraken met leerling en ouders en grijpt niet in als de afspraken door school zelf niet worden nagekomen. Dit wordt september 2019 enkel ter kennisgeving aangehoord. Het gaat daarbij om de afspraken met de leerling van 14 juni 2019. Waarbij ook de directie van de betrokken Almeerse school betrokken is.Ook worden de notulen niet geleverd, conform de Overlegwet. Tot op heden, eind juni 2020, zijn de bewuste notulen ondanks herhaalde verzoeken en het bij wet is vastgelegd dat deze aan leerling en ouders dient te worden overlegd niet verstrekt. Tja, want je gaat als school, onderwijs en instanties natuurlijk niet op papier zetten dat je te kort schiet. Je laat daarmee de leerling vallen als een baksteen, terwijl je er als school en passend onderwijs juist bent om deze rol te vervullen.

- JGZ - Jeugdgezondheidzorg Almere
(3 verschillende personen op zelfde )

Almere en Onderwijs. Ook Jeugdzorg Almere, JGZ Almere krijgt een rol bij het opstellen van de OPP, het ontwikkelperspectief plan van onze zoon. Meerdere personen van dezelfde JGZ organisatie worden ingezet omdat men niet weet in welk hokje de situatie van onze zoon in de OPP geplaatst moet worden. Dan de taak maar delegeren naar Veilig Thuis. DIt zonder onderbouwing worden wij als ouders in een kwaad daglicht geplaatst, zodat JGZ het dossier maar kan overdragen. Dus meer mankracht erop om maar ergens in hokje te worden geduwd. Los van het feit dat wij mensen zijn, is iedere situatie uniek. Leuk omdat via een OPP op papier op te stellen, maar in de uitvoer gaat gezien onze ervaring compleet de mist in en gaat het van kwaad tot erger voor onze zoon en ons gezin. Ook heeft het niets meer te maken met menselijkheid of jeugdzorg, het is verworden een grote schoolsoap die niets bijdraagt aan gezondheid, maar hier juist afbreuk aan doet.


- Veilig Thuis Almere én Veilig Thuis Flevoland (3 verschillende personen )

Veilig Thuis wordt betrokken bij de OPP, Ontwikkel Perspectiefplan, puur omdat men zich geen raad weet, er is geen onderbouwing en taken van Veilig Thuis worden weer gedelegeerd aan Jeugdzorg, maar tijdens gesprekken zijn ze allemaal opeens aanwezig zonder dit van elkaar te weten. Deze soap is voor ons gezin en de hoeveelheid mankrachten niet alleen een dure grap voor de Belastingbetaler maar ook totaal overbodig en dient geen belang van ons kind. Ook wordt er enkel druk en druk op ons gezin gelegd, een werkwijze die zou moeten ontzorgen, maar tegendeel wordt gerealiseerd! JGZ en Veilig Thuis, stress bezorgers in plaats van ontzorgers. En je raad al wie hier de dupe van is? Juist onze zoon en ons gezin, omdat de taken over en weer worden geschoven en wij hier als inwoner / burger tussen inzitten.

- Plaatsvervangend
wethouder(ster) Onderwijs Almere (mei 2019, welke gesprek met onze zoon hierover op zijn initiatief niet aangaat, er wordt terug verwezen naar school ..)

Plaatsvervangend Wethouder Marjan-Haak Griffioen van de Gemeente Almere, die wethouder Dijkstra vervangt .Beide wethouders op Onderwijs in Almere ziek en op eind van de discussie keert ook Haak-Griffioen niet terug op de wethouderspost in ALmere. Dit zegt al voldoende over de onrustige situatie in het Almeerse Onderwijs. En gezien alle boven vermelde instanties die bezig zijn om een leerling met een medisch probleem weer meer naar school te krijgen, zouden ze beter de leerling het geld kunnen geven, zodat hij daarmee een toekomst kan opbouwen. Want met enkel er over praten en elkaar aankijken wie het gaat oplossen gebeurd er niets. Gelukkig heeft onze zoon op jonge leeftijd al ervaren dat gezondheid op de eerste plaats komt en kiest voor zichzelf. En dat is de beste keuze die hij heeft kunnen maken.

Een OPP ( Ontwikkel Perspectief Plan) die in praktijk totaal niet aansluit op onze persoonlijke situatie. Je hebt in Nederland een psychische stoornis of je bent doodziek. Deze hokjesgeest heeft een doodzieke situatie gecreërd binnen ons gezin door toe doen van bovenstaande instanties. Behalve dat dit geldverslindend is voor de Nederlandse belastingbetaler, zijn wij van mening dat onderstaande artsen prima instaat zijn om samen met ons (kind en ouders) zorg te dragen zonder bovengenoemde "opvoeders" :

- KNO-arts/specialist

Zelfs de KNO arts wordt bij de OPP betrokken. Het verslag van de arts past niet in het beeld en het hokje dat JGZ wil zien voor de OPP, het Ontwikkel Perspectief Plan en er wordt extra druk uitgeoefend op de eigen vertrouwenspersoon van het gezin. En dat om tot een OPP te komen. Geen wonder dat Onderwijsconsulenten het steeds drukker krijgt met meldingen. Dit kan echt niet! En dit terwijl onze zoon aan de KNO-arts een geweldige arts heeft en hij met ons gezin begaan is, omdat hij ook ziet dat hier iets niet lekker verloopt en dan drukken wij ons nog erg zacht uit.

- Huisarts

Huisarts van ons gezin, vallend onder de Zorggroep Almere. Een huisarts die zonder overleg met de eigen client aan de kant gaat staan van instanties die druk uitoefenen, terwijl de huisarts als beste op de hoogte is van onze gezinssituatie en gezondheid. Het eerste initiatief hoe het met ons gaat - juni 2020 - moet nog gepleegd worden. Desalnietemin hebben we de huisarts gemeld dat wij vinden dat hij achter ons dient te gaan staan, juist omdat hij weet welke enorme gezondheidstegenslagen ons gezin heeft. Belangrijkste doorslag darabij voor ons is geweest om duidelijk grenzen aan te geven, ook bij onze huisarts. En daarin zijn wij afgelopen half jaar in ieder geval iets verder mee gekomen dan de 2 jaar daarvoor.

Na horrendol te worden van al de hoeveelheid aan (ongevraagde) overkill van de opvoedbetrokkenen en helaas niet verder te zijn gekomen met oudersonderwijs.nl , zijn wij o.a. zeer gestresst uitgekomen bij de Gemeente Almere en haar leerplicht ambtenaar. Op advies van leerplicht hebben wij hulp gezocht bij onderwijsconsulenten, dus die hebben wij ingeschakeld :

- De Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten wordt door ons als ouders ingeschakeld omdat wij iet meer weten hoe wij wel een goede oplossing voor ons kind kunnen regelen. Een die het belang van ons kind dient hebben we ondanks alle gesprekken nog steeds niet. Hoe meer instanties, des de groter het probleem gemaakt is. De OPP is volgens Onderwijsconsulenten de oplossing om helder te krijgen hoe zijn verdere schoolgang verloopt. Bij het opstellen van de OPP, Onderwijs Perspectief Plan, omdat school hier na alle gesprekken nog steeds in gebreke blijft. Onderwijsconsulenten is niet alleen verbaasd dat er nog steeds geen OPP ligt, ook vindt hij het opmerkelijk dat niet school hun hulp heeft ingeroepen, maar dat dit op initiatief van ons als ouders komt. Onder leiding van Onderwijsconsulenten komt school eindelijk met een nogal eenzijdig Ontwikkel Perspectief Plan. In overleg met onze zoon geven wij input voor de OPP, welke als aanhechtsel van het plan komt, dankzij Onderwijsconsulenten hebben wij op z'n minst het idee dat er gekeken wordt naar wat onze zoon en wij als ouders te melden hebben over de gang van zaken. Het onderlinge mening verschillen blijft en ook worden onder oog van onderwijsconsulenten rechten van het kind, ons kind, getreden. Wel geeft het ons als ouders en vooral ons kind enigszins lucht dat er iemand is die op z'n minst de situatie houdbaar maakt.


Radeloos van de overkill van instanties, welke ernstige stressklachten geeft door de enorme en extreme druk die op ons gezin wordt uitgeoefend, komen wij bij de huisarts terecht voor extra ondersteuning, zeker gezien de toch al nare gezondheidsituatie van het gezin.

Onze oplossing om het ontstane schoolprobleem op te lossen, maak gebruik van digitale technieken om onderwijs te volgen. Kan het nog simpeler in dit digitale tijdperk? Zie bijvoorbeeld hier de visie van Communicatie-expert over Onderwijs. Maar nee, de betrokken instanties doen alles om een ziek kind en ouders te dwingen, om toch geforceerd naar school te gaan, dit vanwege focus op aanwezigheid op school en het niet in kunnen, willen of mogen inzetten van digitale technieken.... maar vooral voorbij gaan aan wat het kind aangeeft dat dit niet lukt en dat dit gedram ten kosten gaat van het gezin wordt volledig aan voorbij gegaan. En ook leerplicht zegt hierin niet te kunnen doen. Zelfs IVIO die hiervoor speciaal in Nederland voor in het leven is geroepen en waarvoor de leerling de voorkeur heeft en deze zelf ziet en aangeeft als oplossing wordt niet ingezet, want dat kost school geld. Alle andere aangeboden opties leveren school geld op...


Update:

Corona maakt ineens 'gewoon' digitaal onderwijs wel mogelijk... HOERA !


Gesprekken met school leiden tot een strijd om ons kind, stress en heuse soap

In eerste instantie ga je met elkaar als school en ouders in gesprek, en nee van praten wordt je niet beter. Terwijl ons kind samen met ons ziekenhuis in en uitloopt en stevige KNO-behandelingen ondergaat, vindt school het nodig om JGZ - Jeugdgezondheidszorg te betrekken. Hier treffen wij weinig begrip dat wij als werkende ouders de handen al vol hebben aan het nalopen van de ziekenhuisafspraken, ons werk, eigen gezondheid en de zorg van ons kind. School vindt dat wij maar tijd dienen vrij te maken en bij JGZ - Jeugdgezondheidszorg moeten verschijnen. Het invullen van een vragenlijst of onze zoon weleens steelt (!?) maakt deel uit van de positieve bijdrage hoe JGZ - Jeugdgezondsheidzorg Almere meent ons zieke kind met duidelijke medische verklaring weer naar school te moeten krijgen. Snap jij hoe een vragenlijst - en waar een zeer gerespecteerde KNO arts zich al mee bezig houdt - je kind via de JGZ methode wel beter maakt ? Wij als ouders namelijk niet.

JGZ werkgelegenheid of in het belang van het kind ?

Wij vinden overigens de inhoud van de vragenlijst heel ongepast en niets te maken heeft met het doel. Wel valt het op dat de uitkomst onder aan de vragenlijst altijd zorgt dat er werk uit komt voor Jeugdgezondheidszorg. Een hokje niet van toepassing, of niet aan de orde, niets aan de hand is er niet. Je mankeert altijd wel wat als kind. Goed voor de JGZ werkgelegenheid, maar voor het kind of het zelfvertrouwen? De vragenlijst duidt namelijk dat er altijd wel iets mis met je is..


Ouders mogen niet ziek zijn?
Intussen speelt in het gezin ook dat wij, beide ouders, geopereerd moeten worden. Dat dit ook tijd en energie vraagt maakt JGZ niet uit. Ons maakt het wel uit dus wij zeggen een afspraak af t.b.v. onze eigen gezondheid, welke geinterpreteerd wordt als wat?. Wij hebben zelf de indruk dat JGZ hier vergeet dat wij, de ouders, de opvoeders zijn, en dat wij zelf onze keuzes maken, en zeker als het om onze eigen gezondheid gaat. Maar dat deert JGZ niet en de druk wordt verder opgevoerd. De school heeft een extra, separate JGZ-arts ingehuurd en zijn kennelijk van mening dat Veilig Thuis hierin betrokken moet worden. Ook de huisarts en de KNO-arts worden door JGZ onderdruk gezet. Zelfs de huisarts verstrekt zonder onze toestemming informatie aan Jeugdgezondheidszorg
(JGZ) zonder met ons contact op te nemen wat er speelt en om te overleggen hoe of wat. Nog al raar als je bedenkt dat deze zorgverlener zelf ziet dat het gezin het nogal zwaar heeft. Ook zijn wij als mening toegedaan dat JGZ, Jeugdgezondheidszorg, en hun handelen ons in een onterecht kwaad licht plaatst en er juist schade wordt aangebracht aan ons kind en ons als gezin. En daar nemen wij uiteraard geen genoegen mee. Kennelijk mag je als ouders niet ziek zijn? Verder wordt ook de vertrouwensrelatie met onze eigen KNO-arts en huisarts bewust ingezet om ons tegen te werken en JGZ dus inzet op onze eigen vertrouwenspersonen !

Wij, ouders en kind, hebben dit handelen als wantrouwen en minachting naar ons ervaren. Voor instanties die beweren dat zij het beste met je kind voor hebben, een wat ons betreft nogal stressgevende als even ongebruikelijke werkwijze om ons gezin te steunen. Wij als burger en inwoner verwachten hierin toch echt een andere en zeker meer respectvollere behandeling. Daarbij komt dat veel Nederlandse kinderen opgroeien met ouders die minder gezond zijn, of zelfs met doodzieke ouders, zoals ook in onze familie speelt met de gezondheid.

Lees ook de communicatie blog over o.a. JGZ en negatieve rente op geld.


Overkill maakt ook ziek

Zou het zo kunnen zijn, dat een dergelijke overkill aan inmenging van de genoemde instanties en zelfs meer contactpersonen die ieder iets najagen extra stress met zich meebrengt in de toch al zeer vervelende situatie van het gezin ? En dat het niet te verkopen is op menselijkheid, maar zeker ook niet aan de Belastingbetaler ? Want wat is hier nu behalve dat er onrecht is aangedaan bereikt ???

De heuse schoolsoap van ons Nederlandse, Almeerse gezin. Wat ons is overgekomen heeft ons sterker gemaakt en geeft ons kracht om ons verhaal te vertellen. Want wat er met ons is gebeurd kan echt niet! Dit doe je niet met je Nederlandse burgers en met je inwoners om. Naast dat een schadevergoeding slechts een kleine pleister op de OPP, school, onderwijs, JGZ, Veilig Thuis of wat voor wonden het ook zijn, ga je zo niet met mensen om.

Onderwijs in Almere, ziek kind en opstellen van een Ontwikkel Perspectief Plan: OPP

Tijdens het opstellen van de OPP, het ontwikkel perspectief plan voor onze zoon, valt het ons vooral op dat deze nogal eenzijdig is weergegeven en dat de mening van kind en ouders niet wordt meegenomen in het geheel. Enkel de mening van de instanties tellen en laat weinig ruimte tot het mooie roepen, wij gaan voor educatief partnership.

Een ander inzicht dan dat wat school, JGZ of Veilig Thuis vinden wordt onder begeleiding van Onderwijsconsulenten bijgestuurd en wij mogen onze zienswijze als ouders als aanhechtsel ook geven. Dit alles zou worden voorgelegd aan de Onderwijsinspectie en worden teruggekoppeld bij een volgend overleg. Echter dit heeft voor zover wij weten niet plaatsgevonden en als je onderstaande leest begrijp je ook waarom ...

Paar voorbeeldjes van de handelende instanties van ons gezin om tot een OPP te komen:

- Voor de overgang naar de volgende klas worden afspraken met elkaar gemaakt, met de directeur van de school en de directrice van het Samenwerkingsverband in Almere. Hiervoor zijn o.a. gesprekken van ons als ouders en leerling nodig zijn. Wij worden o.a. naar Leerplicht gestuurd voor dispensatie maar de e-mail zegt doodleuk als reden ongeoorloofd verlof? Pardon, er wordt dispensatie met ons besproken. In gesprek met Leerplicht verwijst deze terug naar school voor de dispensatie, want dat is een taak van school, Ehh? Maar school stuurt ons nu juist naar leerplicht vanwege dispensatie. Overigens Leerplicht staat achter onze zoon en ons m.b.t. schoolverzuim dus waar het hierom gaat ? :

- School is met niet met ons als ouders eens over een afspraak afzeggen, er wordt door directie een melding gedaan bij Veilig Thuis, waarvan wij tot op heden nog niet weten wat hieraan ten grondslag ligt. Wel de melding een ernstige beschuldiging aan de broek, maar geen uitleg. Hoe zo hier rammelt het aan alle kanten, vooral aan directie zijde;

- Medische verklaring JGZ, ondanks meerdere gesprekken en onze medwerking komen zij niet tot een conclusie. Wel wordt geclaimd dat wij onze afspraken niet nakomen of afzeggen... men krijgt kennelijk niet de gewenste uitslag van de behandelende KNO-arts, dus nog een melding van Veilig Thuis aan de broek erbij. En liefst willen zij ook nog een zware psychologische test of onze zoon aan de opiaten. Leuk wat hun willen, maar waar is wat onze zoon wil? Of wij als ouders ?. Ook het besprokene en het verslag wijken af. Al met al een rare gang van zaken dat je als ouders geen afspraak mag afzeggen uit zelfbehoud en dan opeens Veilig Thuis achter je aankrijgt (!) ;

- Vertrouwensarts Veilig Thuis schuift aan bij overleg met ons gezin en alle instanties ( Leerplicht, JGZ, Passend Onderwijs, teamleider van school, zorgcoördinator van school, arts JGZ, Veilig Thuis-JGZ en op ons initiatief Onderwijsconsulenten.
De vertrouwensarts gaat vertrouwelijke vragen stellen waar iedereen bij zit. Ook geeft zij een advies - uiteraard met iedereen erbij - welke thuis hoort bij de huisarts. Ze neemt dus 2x een positie in die niet past bij haar vertrouwensfunctie en haar taak, nogal ongepast. En waarom zij opeens bij het overleg zat geen idee, wij waren hierover niet geïnformeerd.

- School maakt afspraken met leerling en ouders. Deze worden gemaakt op 14 juni 2019. Conform het vergaderreglement dienen deze notulen binnen 14 dagen te worden gedeeld met betrokkenen. Dit is ondanks herhaaldelijke verzoeken nog steeds niet gebeurd ( juni 2020). Verklaring zorgcoördinator, er zijn verschillende versies. Dus zij weet zelf niet welke zij wel of niet kan afsturen en daar is meer dan een jaar voor nodig? Dit was al gaande voor Corona... misschien leuk klusje voor de Onderwijsinspectie? Overigens bij alle betrokken instanties is bekend dat de afspraken niet worden nagekomen, is namelijk het zelfde overleg als waar de vertrouwensarts bij zit. Niemand verblikt of verbloost dus is nogal gewoon dat dit gebeurd? Ons kind voelt zich genaaid door school, met gevolgen voor zijn Onderwijs en schoolcarriere.

- School heeft zorgverplicht en dient een OPP op te stellen, maar enkel door actie van ons als ouders wordt Onderwijsconsulenten ingeschakeld, en blijkt dat dit is nagelaten. Het gaat hier om een persoonlijke opvoedstrijd om ons kind die niets te maken heeft met onderwijs of hem ondersteunen. Waar kunnen wij als ouders en (belastingbetalende) burgers terecht als je ziet dat instanties juist schade aan je kind aanbrengen en ze hem als troef inzetten om hun zin door te drijven in plaats van het belang van je kind dienen?

Onrecht en soap

Dit is slechts een greep uit onze schoolsoap. Ons heeft het na veel stress uiteindelijk gesterkt en kracht gegeven om ons verhaal te vertellen. Dit, zodat betrokkenen zelf inzien dat zij niet alleen onrechtmatig hebben gehandeld ( zie hieronder de opsomming), maar ook dat zij wel een positieve invloed kunnen uitoefenen, maar dat begint toch echt bij luisteren naar het kind en niet wat de instanties of personen namens die instantie willen. En dat is toch echt in de kinderrechten vastgelegd!

Het resultaat ?

Wil jij het resultaat weten wat deze instanties hebben bereikt, behalve dan dat het bakken met gemeenschapsgeld - ons Belastinggeld heeft verslonden ? Wij hebben geen idee, maar wellicht dat de betrokkenen instanties in Almere daarvoor zichzelf een beter antwoord op weten. Wat voor als gezin duidelijk is, is dat na jaren vechten ons onrecht is aangedaan met grensoverschrijdend gedrag en negeren van onze (kinder)rechten door die zelfde instanties.

De kinderrechten van onze zoon die als resultaat geschonden zijn:

Art.2.2

Art. 3.1, 3.2 en 3.3

Art. 4

Art. 5

Art. 6.2

Art. 9.1

Art. 12. 1.2.

Art. 14.2

Art. 15.1 en 15.2

(bron mensenrechten.nl)

Vernieuwen, dat is wat wij verwachten
Maar ook dat het tijd is dat het onderwijs, maar zeker ook de gezondheidszorg, positief gaat vernieuwen en meer gebruik gaat maken van de digitalisering zoals deze in 2020 voorhanden is.

Corona toont aan dat het kan!

Beste bestuurders van Nederland : schrappen of toevoegen ? Regel het eens goed voor de belastingbetalende inwoner en burger, want dat is wat wij van jullie verwachten !

Een duimendik dossier over de uitgesproken handelswijze en overkill van de betrokkenen, getuigd dat een positieve verandering meer dan noodzakelijk is. Zeker naar onze zoon toe, die veel onrecht - is en nog steeds (mei 2020) - wordt aangedaan. Waarom wij deze mening hebben:

Lees de communicatie blog, over wat in de laatste schoolweek gebeurd, ondanks dat er een OPP is. Of de blog over witte rook van school over een vraag. Of zie bovengenoemde opsomming van artikelen over kinderrechten.


Menselijker en goede in mensen
Dus werk jij ook bij één van de genoemde instanties, start dan vandaag nog met wel het verschil te maken. Stel jezelf de vraag of het echt niet wat menselijker kan. En ga voor de verandering eens uit van het goede van mensen. Je ziet wat je wilt zien, dus luister en kijk eens naar het mooie.